Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

Hvordan kommer PTSD til udtryk?

De fleste kender følelsen af at være ekstra på vagt overfor fare, når de er ude af deres comfortzone og føler sig utrygge. Denne tilstand går heldigvis over af sig selv, når man igen er tilbage i trygge omgivelser.

Når man har PTSD er kroppen i alarmberedskab det meste af tiden, og tilstanden begynder at styre og begrænse ens livsførelse i større eller mindre grad. PTSD kan udløses hvis man har været udsat for eksempelvis voldelige, faretruende eller livstruende situationer, uanset situationens varighed. Risikoen øges hvis der er tale om pludselige hændelser, hvor der opleves kontroltab, samt hvis traumet gentager sig. PTSD ses typisk hos personer der har været udsat for vold, krig, uheld, voldtægt eller andre traumatiske begivenheder.

PTSD kommer til udtryk ved en række fysiske og psykiske symptomer. De fleste med PTSD er plaget af tilbagevendende flashbacks omring traumet, der kan opleves både i vågen og sovende tilstand. Herudover er trusselsmonitorering og øget vagtsomhed i helt almindelige dagligdagssituationer også centrale elementer i PTSD. Det er ikke ualmindeligt at personer med PTSD udvikler depression eller angstlidelser, i tillæg til PTSD. Ligeledes bruger mange med personer med PTSD alkohol, hash eller stoffer til at dulme symptomerne og udvikle et misbrug. Det er graden og mængden af symptomer, der afgør hvor invaliderende PTSD opleves i dagligdagen.

Typiske symptomer på PTSD:

Bliver hurtigt irritabel, vred og opfarende

Påtrængende minder om den traumatiske hændelse (flashbacks)

Søvnforstyrrelser og mareridt

Koncentrationsbesvær

Øget vagtsomhed – let ved at blive forskrækket

Hyppig scanning af omgivelserne for eventuel fare

Undgåelse af tanker, følelser og situationer der minder om traumet

Hvis du har flere af disse symptomer, så kan det være tegn på PTSD.

Hvornår skal PTSD behandles?

Det er helt naturligt at kroppen reagerer ovenpå traumatiske hændelser, både med fysiske og psykiske symptomer, da denne proces er en del af kroppens selvreguleringssystem. I de fleste tilfælde vil symptomerne på stressbelastning efter en traumatisk hændelse gå i sig selv efter nogen tid. Hvis man fortsat oplever flere af symptomerne på stressbelastning i en periode på mere 4 – 6 uger efter en traumatisk hændelse, er det en god ide at opsøge hjælp.

I nogle tilfælde kommer symptomerne først flere måneder efter hændelsen – og i nogle tilfælde med flere års forsinkelse.
PTSD-symptomer kan dæmpes ved brug af medicin, men forsvinder ikke nødvendigvis. Om man tager medicin eller ej, vil terapi være til gavn. I terapien får man nye handlemuligheder til at tackle de symptomer der gør det svært at have en almindelig hverdag. Dermed forøges chancerne for at blive fri af PTSD.

Hvordan behandles PTSD med metakognitiv terapi?

Når man har PTSD, bruger man meget tid på trusselsmonitorering af potentielt farlige situationer, samt undgåelse af tanker, ting, steder og følelser der minder en om traumet. Når man for eksempel scanner omgivelserne for faresignaler, er formålet at være på forkant med potentielt farlige situationer. ”Hvis jeg er på vagt hele tiden, kan jeg være på forkant med…”. Det virker umiddelbart som en præventiv strategi til at undgå fare, men den holder samtidig også liv i stressbelastningssymptomerne.

I den forskning der ligger til grund for den metakognitive metoder, peger man på at det er overhåndtering og uhensigtsmæssig mestring af stressbelastningssymptomerne, der er medvirkende til PTSD opstår, idet overhåndteringen blokerer for sindets naturlige helingsproces.

I metakognitiv terapi arbejder man ikke med indholdet i traumet, som man gør i mange andre terapiformer. Fokus i behandlingen er på at afmontere de uhensigtsmæssige mestringsstrategier, der holder liv i symptomerne, så sindets naturlige helingsproces kan finde sted. Ligeledes arbejdes der med de metakognitive overbevisninger der holder den uhensigtsmæssig mestring ved lige, så det er muligt for klienten at få en forståelse af, at måden man responderer på traumet er afgørende for om symptomerne vedbliver.

I metakognitiv terapi overvinder man PTSD ved at lære klienten at respondere på sine symptomer på en ny måde, og dermed genvinder man følelsen af egenkontrol.

I klinikken oplever jeg god effekt ved brug af metoden til PTSD. Ydermere oplever jeg, at klienterne ofte får den sideeffekt, at de generelt oplever færre bekymringer og grublerier i deres dagligdag, da den nye måde at respondere på tankerne på kan overføres til mange andre områder i deres liv.

Et metakognitivt behandlingsforløb strækker sig typisk over 6 -12 sessioner. Længden varierer efter problemstilling, samt hvor hurtigt den enkelte responderer på metoden. Det anbefales, at der går ca. 1 uge mellem sessionerne.

Der er mange metoder til at behandle PTSD, og hvilken du vælger er op til dig. Vigtigst af alt er, at der bliver taget hånd din situation og du kan mærke en forskel.

Hvis du er blevet inspireret til at prøve et metakognitiv forløb, så kan du booke en tid her.

Menu